انواع تیرچه

تاریخ انتشار : 2021/05/20

انواع تیرچه های ساختمانی شامل موارد زیر می باشد:

۱٫  تیرچه بتنی

عضو پیش ساخته ای است متشکل از بتن و آرماتورهای فولادی که با قرارگیری بلوک ها ما بین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده، مقطع مرکب تی شکل مناسبی را تشکیل می دهند.

تیرچه ها در سه مرحله تحت بارگذاری قرار می گیرند:

مرحله اول :

تیرچه در مرحله حمل و نقل، بار ناشی از وزن خود را تحمل می کند.

مرحله دوم :

تیرچه در زمان اجرای سقف و به تنهایی، بار مرده ناشی از اجزای سقف ( وزن تیرچه، بلوک و بتن پوششی درجا ) و همچنین بارهای حین اجرا را بین تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ها ) تحمل می کند. این مرحله تا قبل از حصول مقاومت بتن ریخته شده می باشد.

مرحله سوم :

این مرحله در تیرچه، پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده فرا می رسد.

در این مرحله تکیه گاه های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع T شکل، بار ناشی از بارهای مرده و زنده در هنگام بهره برداری را تحمل می کند.

۲٫  تیرچه پیش ساخته خرپایی

این مدل از انواع تیرچه ها از خرپای فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شده و بر دو نوع می باشند:

– با قالب ماندگار ( قالب سفالی ) که آن را تیرچه کفشک دار یا فندوله دار نیز می نامند

– بدون قالب ماندگار

تیرچه پیش ساخته خرپایی برای تحمل مراحل سه گانه بارگذاری ذکر شده، از اجزای زیر تشکیل شده است:

–  آرماتورهای کششی

– آرماتورهای عرضی

– آرماتور بالایی

– بتن پاشنه تیرچه

– آرماتورهای تقویتی

– آرماتورکمکی اتصال

۳٫  تیرچه پیش ساخته پیش تنیده

این نوع تیرچه که فقط در کارخانه های مجهز تولید می شود، از مقطع بتنی T شکل با رده مقاومتی C35 و بالاتر و مفتول های فولادی با مقاومت بالا ۱۷۵۰ تا ۱۹۰۰ نیوتن بر میلی متر مربع تشکیل می شود.

در این نوع تیرچه، مفتول ها را پیش از بتن ریزی تیرچه، توسط جک هایی تحت کشش معین قرار داده و سپس بتن ریزی مقطع اجرا می شود.

پس از عمل آوری بتن و اطمینان از کسب مقاومت لازم، مفتول ها را آزاد می کنند.

در نتیجه بتن تیرچه تحت تنش فشاری قرار می گیرد.

در میان انواع تیرچه در سقف های تیرچه بلوک برای اماکن با بار زنده و اماکن نیمه صنعتی، استفاده از تیرچه های پیش تنیده متداول است.

ساخت تیرچه های پیش تنیده معمولا در کارخانه انجام می شود؛ بدین معنی که قبل از بتن ریزی سیم های مخصوص (وایر) با روش های مورد تایید، کشیده و سپس بتن ریخته می شود.

پس از گیرش بتن کابل ها آزاد می گردند.

۴٫  تیرچه های با قالب سفالی ( تیرچه فوندوله دار )

مشخصات این تیرچه ها عینا مانند تیرچه های ردیف الف است، با این تفاوت که از یک قالب سفالی برای بتن ریزی اطراف میلگردهای اصلی تیرچه استفاده می شود.

این نوع تیرچه ها را اصطلاحا تیرچه های فوندوله دار می گویند.

استفاده از تیرچه های فندوله دار منسوخ شده است.

۵٫ انواع تیرچه های فلزی با جان باز ( تیرچه کرومیت )

تیرچه کرومیت یکی از بهترین نوع تیرچه در میان انواع تیرچه می باشد.

در این تیرچه ها بال فوقانی از یک تسمه یا دو میلگرد و بال تحتانی از یک تسمه تشکیل شده است.

دو بال توسط یک میلگرد خم شده که نقش جان باز را ایفا می کند، به یکدیگر متصل می شوند.

در فاصله تیرچه ها از بلوک های پیش ساخته بتنی، سفالی و یا طاق ضربی استفاده می شود.

انواعی از این تیرچه ها که بر پایه ضوابط انجمن تیرچه های فولادی و انجمن ساختمان های فولادی آمریکا طرح و محاسبه و اجرا می شوند، از نوع خود ایستا بوده و هنگام عملیات اجرایی نیاز به شمع بندی ندارند و قادرند بارهای اجرایی را مستقیما تحمل نمایند و از این رو برای مواردی که ارتفاع طبقات زیاد و شمع بندی دشوار و پرهزینه است، بسیار مناسب هستند.

۰۹۱۲۴۰۸۰۴۹۶